مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۱/۰۲/۲۷

فرمهای دفاتر پیشخوان

فرم ها فرم درخواست صدور پروانه فرم درخواست انتقال امتیاز فرم درخواست تبدیل پروانه قدیمی فرم درخواست جابجائی درون استان فرم اعلام نشانی محل دفتر فرم بازدید نهائی تعدیلی فرم تقاضای انتقال امتیاز دفتر پیشخوان -حقوقی فرم تقاضای انتقال امتیاز دفتر پیشخوان -حقیقی   صورتجلسات صورتجلسه پنجمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۶-۵-۸۹ صورتجلسه ششمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۲۰-۵-۸۹ صورتجلسه هفتمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۲۸-۶-۸۹ صورتجلسه هشتمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۱۷-۷-۸۹ صورتجلسه نهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۰۹-۰۸-۸۹ صورتجلسه دهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۰۵-۱۰-۸۹ صورتجلسه یازدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۰۴-۱۲-۸۹ صورتجلسه دوازدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۱۱-۲-۹۰ صورتجلسه چهاردهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت۰۸-۰۵-۱۳۹۰ صورتجلسه پانزدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت۰۲-۰۶-۱۳۹۰ صورتجلسه شانزدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت۱۶-۰۶-۱۳۹۰ صورتجلسه هفدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۲۷-۷-۱۳۹۰ صورتجلسه هجدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۰۳-۰۸-۱۳۹۰ صورتجلسه نوزدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۰۹-۰۹-۱۳۹۰ صورتجلسه بیستمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۲۹-۱۰-۱۳۹۰ صورتجلسه بیست و یکمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۳۰-۱۱-۱۳۹۰ صورتجلسه بیست و دومین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت ۱۳-۲-۹۱   مکاتبات   مکاتبه شماره ۶۸/۶/۱۵۸۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ در خصوص تعرفه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت

فرم ها

فرم درخواست صدور پروانه

فرم درخواست انتقال امتیاز

فرم درخواست تبدیل پروانه قدیمی

فرم درخواست جابجائی درون استان

فرم اعلام نشانی محل دفتر

فرم بازدید نهائی تعدیلی

فرم تقاضای انتقال امتیاز دفتر پیشخوان -حقوقی

فرم تقاضای انتقال امتیاز دفتر پیشخوان -حقیقی

 


صورتجلسات

صورتجلسه پنجمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 6-5-89

صورتجلسه ششمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 20-5-89

صورتجلسه هفتمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 28-6-89

صورتجلسه هشتمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 17-7-89

صورتجلسه نهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 09-08-89

صورتجلسه دهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 05-10-89

صورتجلسه یازدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 04-12-89

صورتجلسه دوازدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 11-2-90

صورتجلسه چهاردهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت08-05-1390

صورتجلسه پانزدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت02-06-1390

صورتجلسه شانزدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت16-06-1390

صورتجلسه هفدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 27-7-1390

صورتجلسه هجدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 03-08-1390

صورتجلسه نوزدهمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 09-09-1390

صورتجلسه بیستمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 29-10-1390

صورتجلسه بیست و یکمین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 30-11-1390

صورتجلسه بیست و دومین نشست  کارگروه دفاتر پیشخوان دولت 13-2-91

 


مکاتبات

 

مکاتبه شماره 68/6/15805 مورخ 1393/4/23 در خصوص تعرفه خدمات در دفاتر پیشخوان دولتمنبع :
تعداد بازدیدها : ۲۷۳


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲