مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۳/۰۲/۲۲

انتشار کتابی با عنوان گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا

کتاب گزارش ˈفناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا-۲۰۱۱ˈ با رویکرد ارایه آمار و ارقام در حوزه های بازار فناوری اطلاعات منتشر شد. به گزارش ایرنا از وب گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، مجموعه کتاب های گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا از جمله آثاری است که وضعیت فناوری اطلاعات اروپا را از جنبه های فنی، صنعتی، اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و روندهای آتی را پیش بینی می کند. دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با تهیه این گزارش ها و استفاده و بهره برداری از آن ها در مطالعات طرح های مختلف خود، اقدام به ترجمه و انتشار گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ کرد و بعد از هشت سال وقفه در انتشار آخرین نسخه، اکنون گزارش مربوط به ۲۰۱۱ منتشر شده است. براساس این گزارش کشورهای خارجی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر بررسی ها و تلاش های زیادی همراه با صرف هزینه های هنگفتی برای تعیین اهداف کمی و کیفی و آن چه باید انجام دهند کرده اند و هر ساله نیز آن را دیده بانی برای جبران نقطه ضعف های خود کرده اند. این گزارش های سالیانه با نگاهی به سوی آینده به بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتحادیه اروپا و کمیسیون های مرتبط می پردازد و همواره یکی از منابع به نسبت موثق و دقیق برای دست اندرکاران برنامه ریزی و توسعه و حتی علاقه مندان حوزه های اقتصادی- فنی است. گزارش در سال ۲۰۱۱ بر خلاف نسخه های پیشین این مجموعه با رویکرد بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه ملی کشورهای اروپایی تهیه شده اند و به آمار و ارقام در حوزه های بازار فناوری اطلاعات می پردازد. بازار فناوری اطلاعات در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در کشورها و قاره های مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود نشان داده است. بسته به میزان هزینه های مصرفی توسط مصرف کنندگان و دولت ها، رکورد بازار جهانی و بسیاری از دیگر شاخص های این بازار دست خوش تحول اساسی شده است. این تغییرات در بازار را می توان در بخش های مختلفی از جمله بازار تجهیزات فناوری اطلاعات ، بازار نرم افزار، بازار خدمات فناوری اطلاعات و بازار مخابرات. در بازار تجهیزات فناوری اطلاعات بخش های بازار رایانه های شخصی، زیرساخت، ذخیره سازی، چاپگرها، نمایشگرها، قابل پیگیری است و در بخش بازار مخابرات، خدمات اپراتورها و بازار تجهیزات مرتبط با آن قابل بررسی است. در این کتاب علاوه بر گرد آوری معیارها و شاخص های مختلف در زمینه های یاد شده در کشورهای مختلف و به ویژه شوراهای حوزه اتحادیه اروپا به سیاست های تأثیرگذار انتخاب شده در کشورها نیز پرداخته شده و تأثیر آن ها را با آمار و اسناد نشان می دهد.

کتاب گزارش ˈفناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا-2011ˈ با رویکرد ارایه آمار و ارقام در حوزه های بازار فناوری اطلاعات منتشر شد.

به گزارش ایرنا از وب گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، مجموعه کتاب های گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا از جمله آثاری است که وضعیت فناوری اطلاعات اروپا را از جنبه های فنی، صنعتی، اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و روندهای آتی را پیش بینی می کند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با تهیه این گزارش ها و استفاده و بهره برداری از آن ها در مطالعات طرح های مختلف خود، اقدام به ترجمه و انتشار گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا در سال 2002 و 2003 کرد و بعد از هشت سال وقفه در انتشار آخرین نسخه، اکنون گزارش مربوط به 2011 منتشر شده است.

براساس این گزارش کشورهای خارجی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر بررسی ها و تلاش های زیادی همراه با صرف هزینه های هنگفتی برای تعیین اهداف کمی و کیفی و آن چه باید انجام دهند کرده اند و هر ساله نیز آن را دیده بانی برای جبران نقطه ضعف های خود کرده اند.

این گزارش های سالیانه با نگاهی به سوی آینده به بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتحادیه اروپا و کمیسیون های مرتبط می پردازد و همواره یکی از منابع به نسبت موثق و دقیق برای دست اندرکاران برنامه ریزی و توسعه و حتی علاقه مندان حوزه های اقتصادی- فنی است.

گزارش در سال 2011 بر خلاف نسخه های پیشین این مجموعه با رویکرد بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه ملی کشورهای اروپایی تهیه شده اند و به آمار و ارقام در حوزه های بازار فناوری اطلاعات می پردازد.

بازار فناوری اطلاعات در سال های 2010 و 2011 در کشورها و قاره های مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود نشان داده است.

بسته به میزان هزینه های مصرفی توسط مصرف کنندگان و دولت ها، رکورد بازار جهانی و بسیاری از دیگر شاخص های این بازار دست خوش تحول اساسی شده است.

این تغییرات در بازار را می توان در بخش های مختلفی از جمله بازار تجهیزات فناوری اطلاعات ، بازار نرم افزار، بازار خدمات فناوری اطلاعات و بازار مخابرات.

در بازار تجهیزات فناوری اطلاعات بخش های بازار رایانه های شخصی، زیرساخت، ذخیره سازی، چاپگرها، نمایشگرها، قابل پیگیری است و در بخش بازار مخابرات، خدمات اپراتورها و بازار تجهیزات مرتبط با آن قابل بررسی است.

در این کتاب علاوه بر گرد آوری معیارها و شاخص های مختلف در زمینه های یاد شده در کشورهای مختلف و به ویژه شوراهای حوزه اتحادیه اروپا به سیاست های تأثیرگذار انتخاب شده در کشورها نیز پرداخته شده و تأثیر آن ها را با آمار و اسناد نشان می دهد.
منبع :
تعداد بازدیدها : ۱۷۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲