مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۴/۰۶/۰۹

آیین نامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی

پس از اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر ابلاغ آیین نامۀ جدید دفاتر خدمات ارتباطی تحت عنوان دفاتر ‏پیشخوان خدمات ، گمانه زنی ها دربارۀ ابعاد اجرایی این طرح با انتشار متن آیین نامۀ مذکور پایان پذیرفت‎. ‎متن آیین نامه که ‏در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است در ادامه مطلب جهت بهره برداری تقدیم می شود‎.‎ برای دانلود فایل تصویر آیین نامه اینجا کلیک کنید باسمه تعالی ‎"‎با صلوات بر محمد و آل محمد‎"‎ نهاد ریاست جمهوری - وزارت کشور- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‏ وزارت بازرگانی ‏‎– ‎وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏‎– ‎وزارت دادگستری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸، آیین نامه ایجاد ‏و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند‎:‎ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ماده۱‏‎- ‎در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود‎:‎ الف- قانون‎: ‎قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب ۱۳۸۶‏‎-‎ ب- ستاد‎: ‎ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت‎.‎ ج- آیین نامه‎: ‎آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی‎.‎ د- وزارت‎: ‎وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‎.‎ هـ- پروانه‎: ‎مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین نامه‎.‎ و- دارنده پروانه‎: ‎شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه ‏خدماتی به مشتریان می نماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود‎.‎ ز- تشکل صنفی‎: ‎تشکلی که در چارچوب ماده (۱۳۱) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده ‏باشد‎.‎ ح- دستگاههای خدمات دهنده‎: ‎دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و ‏شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت ‏عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند‎.‎ ط- کارگروه استانی‎: ‎هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل ‏صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق ‏رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود‎.‎ ی- دفتر‎: ‎دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی‎.‎ ک- متقاضی‎: ‎شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر‎.‎ ل- موافقت اصولی‎: ‎مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی‎.‎ م- مشتری‎: ‎شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد‎.‎ ن- قرارداد‎: ‎قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده و دارنده پروانه‎.‎ س- تعرفه‎: ‎مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ‏ابلاغ می شود‎.‎ ع- کارمزد‎: ‎مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد ‏کرد‎.‎ ف- حق الزحمه‎: ‎مبالغی که

پس از اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر ابلاغ آیین نامۀ جدید دفاتر خدمات ارتباطی تحت عنوان دفاتر ‏پیشخوان خدمات ، گمانه زنی ها دربارۀ ابعاد اجرایی این طرح با انتشار متن آیین نامۀ مذکور پایان پذیرفت‎. ‎متن آیین نامه که ‏در تاریخ 1389/3/18 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است در ادامه مطلب جهت بهره برداری تقدیم می شود‎.‎

برای دانلود فایل تصویر آیین نامه اینجا کلیک کنید


باسمه تعالی

‎"‎با صلوات بر محمد و آل محمد‎"‎

نهاد ریاست جمهوری - وزارت کشور- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‏

وزارت بازرگانی ‏‎– ‎وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏‎– ‎وزارت دادگستری

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388، آیین نامه ایجاد ‏و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند‎:‎

آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی

ماده1‏‎- ‎در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود‎:‎

الف- قانون‎: ‎قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386‏‎-‎

ب- ستاد‎: ‎ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت‎.‎

ج- آیین نامه‎: ‎آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی‎.‎

د- وزارت‎: ‎وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‎.‎

هـ- پروانه‎: ‎مجوز اعطا شده به دارنده پروانه توسط وزارت برای ارایه خدمات موضوع این آیین نامه‎.‎

و- دارنده پروانه‎: ‎شخص حقیقی یا حقوقی که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه ‏خدماتی به مشتریان می نماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود‎.‎

ز- تشکل صنفی‎: ‎تشکلی که در چارچوب ماده (131) قانون کار- مصوب 1369- در رابطه با موضوع پروانه تشکیل شده ‏باشد‎.‎

ح- دستگاههای خدمات دهنده‎: ‎دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و ‏شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت ‏عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند‎.‎

ط- کارگروه استانی‎: ‎هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل ‏صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق ‏رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود‎.‎

ی- دفتر‎: ‎دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی‎.‎

ک- متقاضی‎: ‎شخص حقیقی یا حقوقی خواهان پروانه دفتر‎.‎

ل- موافقت اصولی‎: ‎مجوز اولیه صادر شده برای متقاضی از سوی کارگروه استانی‎.‎

م- مشتری‎: ‎شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد‎.‎

ن- قرارداد‎: ‎قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده و دارنده پروانه‎.‎

س- تعرفه‎: ‎مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ‏ابلاغ می شود‎.‎

ع- کارمزد‎: ‎مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد ‏کرد‎.‎

ف- حق الزحمه‎: ‎مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارایه خدمات از دستگاه خدمات دهنده ‏دریافت خواهد کرد‎. ‎

ماده2‏‎- ‎شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات مطابق پیوست شماره (1) این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید ‏شده است، تعیین می شود‎.‎

ماده3‏‎- ‎پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی ‏و بخش خصوصی به متقاضی واجد شرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (2) آیین نامه که به مهر" دفتر هیئت ‏دولت" تایید شده است، اعطا می شود‎.‎

ماده4‏‎- ‎دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و ‏موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی ‏که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از ‏طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند‎.‎

ماده5‏‎- ‎ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت ‏خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و ‏غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد ممنوع ‏است‎.‎

ماده6‏‎- ‎وظایف وزارت به شرح زیر تعیین می شود‎:‎

‏1‏‎- ‎ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و معیارهای فنی به کارگروه‌های استانی برای اعمال و اجرای آنها‎.‎

‏2‏‎- ‎بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و لغو پروانه و ابلاغ نتایج حاصل به کارگروه های استانی‎.‎

‏3‏‎- ‎تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط با آیین نامه در دوره‌های سه ماهه به ستاد‎.‎

تبصره- وزارت می تواند در موارد خاص، اختیار اجرای بندهای (1) و (2) را به کارگروههای استانی تفویض کند‏‎.‎

ماده7‏‎- ‎وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود‎:‎

‏1‏‎- ‎راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان‎.‎

‏2‏‎- ‎بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت‌اصولی و تعیین ‏صلاحیت آنها و ارایه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات‎.‎

‏3‏‎- ‎پیش بینی استقرار سامانه الکترونیکی برای دریافت نقطه نظرات و شکایات مردمی از سطح و کیفیت ارایه خدمات توسط ‏دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده‎.‎

‏4‏‎- ‎بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری و در ‏صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت‎.‎

‏5‏‎- ‎نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بین دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده‎.‎

تبصره- نظام‌نامه داخلی کارگروه های استانی به شرح پیوست شماره (3) آیین نامه که به " مهر دفتر هیئت دولت" تایید شده ‏است، تعیین می شود‎.‎

ماده 8‏‎- ‎نظارت ، بازرسی و رسیدگی به تخلفات موضوع آیین نامه بر اساس پیوست شماره (4) آیین نامه که به"مهر دفتر ‏هیئت دولت‎" ‎تایید شده است، انجام می شود‎.‎

ماده 9‏‎- ‎دستگاه‌های خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، ‏امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس ‏دستورالعمل هایی خواهد بود که دستگاه‌های خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد‎.‎

ماده 10‏‎- ‎مدت اعتبار پروانه سه سال و قابل تمدید است‎. ‎دارنده پروانه در صورت درخواست تمدید پروانه باید حداقل سه ماه ‏پیش از پایان اعتبار آن، تقاضای کتبی خود را به کارگروه استانی تسلیم نماید و وزارت پس از تایید کارگروه استانی نسبت به ‏تمدید پروانه اقدام خواهد کرد‎.‎

تبصره 1- در صورتی که دارنده پروانه تصمیم به خاتمه فعالیت داشته باشد، موظف است حداقل سه ماه قبل، درخواست کتبی ‏مبنی بر انصراف از فعالیت را به کارگروه استانی تسلیم نماید‎.‎

تبصره 2- در صورت عدم تمدید اعتبار پروانه و یا خاتمه فعالیت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسویه حساب ‏و تحویل اقلام و اسناددریافتی از دستگاه های خدمات دهنده اقدام نماید و به فعالیت های خود خاتمه دهد‎. ‎دستگاه های خدمات ‏دهنده پس از تسویه حساب موظفند ظرف سه ماه تضمین های سپرده شده از سوی دارنده پروانه را آزاد نمایند‎.‎

ماده 11‏‎- ‎دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ‏ابلاغی مراجع قانونی مربوط می باشند‎.‎

ماده 12‏‎- ‎دارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه ‏است. تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه می باشد‎.‎

ماده 13‏‎- ‎دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعمل‌های دستگاه های ‏خدمات دهنده می باشد‎.‎

ماده 14‏‎- ‎دارنده پروانه موظف است امکانات لازم برای نظارت بر تجهیزات و مستندات را برای نمایندگان رسمی وزارت و ‏یا کارگروه استانی فراهم نمایند‎.‎

تبصره- دستگاه های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقد شده با رعایت مفاد پیوست شماره ‏‏(4) می توانند فعالیت های دفاتر طرف قرارداد خود را نظارت نمایند‏‎.‎

ماده 15‏‎- ‎مقررات و شرایط مالی مرتبط با موضوع این پروانه به شرح پیوست شماره(5) آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت ‏دولت" تایید شده است، تعیین می شود‎.‎

ماده 16‏‎- ‎انتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توسط انتقال گیرنده مطابق مفاد آیین نامه وبا تایید کارگروه استانی ‏بلامانع است، در این صورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد می‌نماید. با انتقال پروانه به نام ‏شخص انتقال گیرنده،تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به وی منتقل می‌شود‎.‎

ماده 17‏‎- ‎وزارت در موارد زیر با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسویه حساب، دستگاه‌های ‏خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد‎:‎

‏1‏‎- ‎انحلال دفتر برابر قوانین و مقررات‎.‎

‏2‏‎- ‎در صورتی که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پیوست شماره (4) آیین نامه منجر به لغو پروانه شود‏‎.‎

‏3‏‎- ‎هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده برای اخذ پروانه جعلی و خلاف واقع بوده است‎.‎

‏4‏‎- ‎هر گاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعالیت کرده باشد‎.‎

ماده 18‏‎- ‎در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ‏ویژه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح، حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه های خدمات دهنده ‏و دارنده پروانه با رعایت مقررات جاری کشور به عهده کارگروه استانی می باشد‎.‎

ماده 19‏‎- ‎دارنده پروانه موظف به رعایت موارد زیر است‎:‎

‏1‏‎- ‎رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع‎.‎

‏2‏‎- ‎انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده‎.‎

‏3‏‎- ‎نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، ‏دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت ‏سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها‎.‎

‏4‏‎- ‎نصب دستگاه‎ POS (‎نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ‏پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده‎.‎

‏5‏‎- ‎نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان‎.‎

‏6‏‎- ‎حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم ‏افشای آنها نزد دیگران‎.‎

‏7‏‎- ‎همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی ‏و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی

‏8‏‎- ‎ارایه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی‎.‎

‏9‏‎- ‎قرار دادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایت‌ها و ‏پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان‎.‎

‏10‏‎- ‎رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در ‏خصوص کارکنان خود‎.‎

‏11‏‎- ‎تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر‎.‎

‏12‏‎- ‎ایجاد شبکه های بر خط‎ (Online) ‎با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز‎.‎

ماده 20‏‎- ‎در صورتی که دارنده پروانه متقاضی تغییر مکان دفتر باشد، می‌تواند تقاضای خود را به دبیرخانه کارگروه ‏استانی ارایه نماید. کارگروه استانی پس از بررسی و تایید تقاضا، مجوز تغییر مکان دفتر را صادر و به دارنده پروانه ابلاغ ‏و تصویر آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشانی در پروانه به وزارت ارسال می‌نماید‎.‎

تبصره 1- تغییر مکان دفتر در داخل یک استان با موافقت کارگروه استانی امکان پذیر است‎.‎

تبصره 2- دارنده پروانه حق ایجاد شعبه برای ارایه خدمات موضوع پروانه را ندارد‎.‎

ماده 21‏‎- ‎وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است‎:‎

‏1‏‎- ‎بررسی گزارش‌های واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به ‏دبیرخانه کارگروه استانی‎.‎

‏2‏‎- ‎ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیر خانه ‏کارگروه استانی‎.‎

‏3‏‎- ‎تحویل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، فرم‌های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم ‏افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه‎.‎

‏4‏‎- ‎آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان‎.‎

‏5‏‎- ‎ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده ‏پروانه‎.‎

‏6‏‎- ‎قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد‎.‎

‏7‏‎- ‎ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر برای اجرا به دارنده ‏پروانه‎.‎

ماده 22‏‎- ‎مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی، نمابر و یا پست الکترونیکی به آخرین آدرس‌های اعلام شده ‏وی انجام می شود، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی می شود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی (نمابر، پست ‏الکترونیکی) اخذ تاییدیه از دارنده پروانه ضروری است. هر گونه تغییر شماره تلفن، نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ‏ظرف هفتاد و دو ساعت باید به اطلاع کارگروه استانی و دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد برسد‎.‎

ماده23‏‎- ‎وزارت، مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه می ‏باشد‎.‎

ماده 24‏‎- ‎دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها ‏و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی ‏که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد که قبل از ابلاغ آیین نامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان ‏نموده‌اند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آیین نامه اقدام ‏نمایند‎.‎

ماده 25‏‎- ‎مقررات مربوط به تضمین بر اساس پیوست شماره (6) این آیین نامه که به مهر "دفتر هیئت دولت" تایید شده است، ‏تعیین می شود‎.‎

ماده 26‏‎- ‎ستاد موظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی و الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر ، بازاریابی ‏جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر، امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز، هماهنگی و نظارت بر ‏اجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرار سامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط ‏عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد‎.‎

ماده 27‏‎- ‎به منظور هماهنگی اجرائی بین دستگاهها و تدوین راهبردهای اجرای سیاستهای مربوط، کارگروهی تحت عنوان ‏کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات به ریاست معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رییس جمهور و با اعضای زیر ‏تشکیل می گردد‎:‎

الف- نماینده رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

ب- نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ج- نماینده وزیر کشور

د- نماینده وزیر بازرگانی

هـ- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

و- نماینده معاون علمی و فناوری رییس جمهور

ز- نماینده فرمانده نیروی انتظامی

ح- نماینده رییس کل بانک مرکزی

ط- رییس سازمان ثبت احوال کشور

ی- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ک- رییس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات

ل- رییس شورای عالی استانها

‎ ‎این تصمیم نامه در تاریخ 16/3/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‎.‎

‎ ‎معاون اول رییس جمهور

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

رونوشت‎: ‎دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی ، معاونت برنامه ریزی و ‏نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور و دفتر هیئت دولت‎.‎
پیوست شماره یک

شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات

‎ ‎‎ ‎‏1‏‎- ‎دفتر، باید در مناطق شهری حداقل فضایی برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائی 20 متر مربع برای ارائه خدمات ‏را داشته باشد و ترجیحا در طبقه همکف یا اول بوده و دارای کاربری مجاز باشد‎.‎

تبصره 1‏‎- ‎کلیه دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصویب این آیین نامه با ‏حداقل فضای 50‏‎ ‎متر مربع در مناطق شهری و 30 مترمربع در مناطق روستائی مشغول فعالیت می باشند می توانند تحت ‏عنوان دفاتر پیشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعالیت ادامه دهند و پس از آن بایستی جهت اخذ پروانه جدید ‏طبق شرایط این آیین نامه, به استثناء شرط بند 1-6 بخش اول پیوست شماره 2 ‏‎(‎مشروط به استخدام یک نفر با دارا بودن شرط ‏بند 1-6 در صورت عدم تحقق شرط این بند توسط دارنده پروانه) اقدام نمایند‎.‎

تبصره 2‏‎- ‎سایر دفاتری که به عناوین مختلف مجوز فعالیت گرفته اند (نظیر دفاتر امور مشترکین تلفن همراه، آژانس‌های ‏پستی, مراکز بهره‌برداری از تلفن راه دور و بین الملل, دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نوع ‏‏(ج) در مناطق شهری، دفاتر کارگزاریهای تامین اجتماعی، دفاتر فنآوری اطلاعات شهرداریها و‎.....) ‎بر اساس این ‏دستورالعمل به دفاتر پیشخوان خدمات تبدیل خواهند شد‎.‎

‏2‏‎- ‎در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر، موارد ذیل ‌باید رعایت شود‎:‎

‎- ‎تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین مطابق نمونه‌ای که توسط کمیته راهبری دفاتر پیشخوان ارائه می‌شود‎.‎

‎- ‎فضای کافی به متقاضیان اختصاص یابد‎.‎

‎- ‎امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان فراهم شود‎.‎

‎- ‎تأمین تأسیسات بهداشتی (آبدارخانه و سرویس بهداشتی) برای کارکنان دفتر ‏‎(‎این تکلیف در مجتمع‌های تجاری و اداری که ‏دارای سرویس بهداشتی متمرکز هستند مصداق ندارد‎) .‎

‎- ‎در بالای باجه‌ها محل‌هائی برای نصب علائم دیداری و نوشتاری جهت اطلاع مشتریان پیش‌بینی شود‎.‎

‎- ‎تابلوی تعرفه خدمات برای رؤیت متقاضی به نحوی نصب شود که در زمان توقف در جلوی باجه هم به راحتی قابل خواندن ‏باشد‎.‎

‏3‏‎- ‎دفتر باید مجهز به تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد ذیل باشد‎:‎

‏3‏‎-‎‏1‏‎- ‎میز

‏3‏‎-‎‏2‏‎- ‎صندلی و نیمکت مراجعین

‏3‏‎-‎‏3‏‎- ‎امکانات ایمنی نظیر کپسول اطفای حریق و سیستم هشدار دهنده (دزدگیر‎)‎

‏3‏‎-‎‏4‏‎- ‎داشتن تجهیزات رایانه ای متناسب با خدمات قابل ارائه

‏3‏‎-‎‏5‏‎- ‎یک دستگاه نمابر

‏3‏‎-‎‏6‏‎- ‎خطوط ارتباطی و دیتای متناسب با حجم خدمات قابل ارائه

‏3‏‎-‎‏7‏‎- ‎وسایل حرارتی/ برودتی مناسب

‏3‏‎-‎‏8‏‎- ‎دستگاهpos

تبصره‎- ‎تامین تجهیزات خاص که فقط برای دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصی دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده می ‏باشد. موارد اختلافی توسط کارگروه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت‎.‎


پیوست شماره دو

شرایط متقاضیان و اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه

الف‎- ‎متقاضیان دریافت امتیاز پروانه دفاتر باید دارای مشخصات و شرایط ذیل باشند‎:‎

‏1‏‎– ‎اشخاص حقیقی ‏

‏1‏‎-‎‏1‏‎- ‎دارای تابعیت ایرانی

‏1‏‎-‎‏2‏‎- ‎تدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان رسمی کشور

‏1‏‎-‎‏3‏‎- ‎داشتن اهلیت قانونی و نداشتن پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و اعتیاد به ‏مواد مخدر (ارائه تایید صلاحیتهای فردی توسط مراجع ذیصلاح) و نداشتن سابقه عضویت در گروهک‌های غیر قانونی

‏1‏‎-‎‏4‏‎- ‎دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت از انجام آن برای افراد ذکور

‏1‏‎-‎‏5‏‎- ‎عدم اشتغال در تشکیلات دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری

‏1‏‎-‎‏6‏‎- ‎دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم‎, ‎تحقیقات و فنآوری و یا حداقل 10سال سابقه ‏کارشناسی کاربردی (بر اساس حکم کارگزینی) در دستگاههای دولتی‎.‎

‏2‏‎– ‎اشخاص حقوقی ‏

‏2‏‎-‎‏1‏‎- ‎شخص حقوقی باید غیر دولتی و محل ثبت آن در ایران باشد‎.‎

‏2‏‎-‎‏2‏‎- ‎صاحبان امضاء آن تمامی شرایط مذکور در بندهای 1 الی 5 و مدیرعامل و یا یکی از صاحبان امضای آن علاوه بر ‏بندهای مذکور، شرط بند 6 بخش الف را نیز داشته باشند‎.‎

ب‎- ‎صدور بیش از یک پروانه برای هر متقاضی در سطح کشور صرفا" با موافقت وزارت امکان پذیر می باشد‎.‎

ج‎- ‎متقاضیانی که قبلا پروانه دریافت کرده و پروانه آنها بنا به دلایلی به جز تخلف لغو شده باشد، می توانند پس از گذشت 5 ‏سال از تاریخ لغو پروانه، نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند‎.‎

د- شرایط ایثارگری ‏

اولویت های ایثارگری در زمان صدور پروانه به ترتیب عبارتند از‎:‎

اولویت 1: خانواده شهداء و ‌جانبازان 70% و بالاتر

اولویت 2: جانبازان 25% تا 70% و سایر ایثارگران

‎ ‎

پیوست شماره سه

نظام نامه داخلی کارگروه های استانی

‎ ‎ماده 1- دبیرخانه کارگروه استانی به منظور اجرای وظائف ذیل در هر استان تشکیل می شود‎:‎

‏1‏‎-‎‏1‏‎- ‎انجام مراحل ثبت نام و اخذ مدارک و مستندات مور نیاز برابر دستورالعملهای صادره از سوی سازمان

‏1‏‎-‎‏2‏‎- ‎رسیدگی به پیشنهادها، اعتراض‌ها و شکایت‌های مشتریان، دارندگان پروانه و ‏‎

دستگاه های خدمات دهنده

‏1‏‎-‎‏3‏‎- ‎ارسال و دریافت مکاتبات کارگروه استانی با وزارت و دستگاه های خدمات دهنده و دارندگان پروانه

‏1‏‎-‎‏4‏‎- ‎جمع آوری اطلاعات و مدارک و مستندات مرتبط با درخواستها، شکایت ها و اعتراضات دریافتی جهت طرح در ‏جلسات کارگروه

‏1‏‎-‎‏5‏‎- ‎تدوین برنامه زمانی و تاریخ تشکیل و دستور کار جلسات کارگروه و ارسال دعوت نامه و هماهنگی با اعضاء ‏کارگروه جهت شرکت درجلسات‎.‎

تبصره- جلسات کارگروه استانی حداقل هر یک ماه یکبار برگزار خواهد شد‎.‎

‏1‏‎-‎‏6‏‎- ‎تنظِیم صورتجلسه و ابلاغ تصمِیمات کارگروه به اعضاء و حسب مورد به دستگاه های خدمات دهنده و دارندگان ‏پروانه

‏1‏‎-‎‏7‏‎- ‎پیگیری مفاد صورتجلسه های کارگروه تا اخذ نتیجه

ماده 2- تشکل صنفی دفاتر در هر استان نماینده تام الاختیار خود را جهت عضویت در کارگروه استانی و شرکت در جلسات ‏آن به دبیرخانه کارگروه استانی اعلام می کند‎.‎

تبصره- تشکل صنفی دفاتر در هر استان موظف است همزمان با معرفی نماینده نسبت به ارائه مدارک و مستندات قانونی ‏مبنی بر احراز صلاحیت اقدام کند‎.‎

ماده 3- دبیر کارگروه می تواند از نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشاورین، صاحب نظران، مدیران ‏و کارشناسان ذیربط برای شرکت در جلسات کارگروه بدون حق رای دعوت نماید‎.‎

ماده 4- دعوت نامه جلسه کارگروه شامل دستور جلسه، محل، زمان و تاریخ برگزاری جلسه به همراه مستندات مربوط به ‏دستور کار تهیه و حداقل 7 روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مرتبط با موضوع جلسه ارسال خواهد شد‎.‎

ماده 5- هر یک از اعضای کارگروه در صورت تمایل می توانند نظرات کتبی خود را در رابطه با دستور جلسات, قبل از ‏تشکیل جلسه به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند تا دبیرخانه نسبت به توزیع آن بین سایر اعضا اقدام نماید‎.‎

ماده 6- تصمیمات کارگروه با رای موافق اکثریت اعضا معتبر خواهدبود‎.‎

تبصره- رای گیری به طور علنی و تنها در صورت تشخیص رئیس کارگروه غیر علنی انجام ‏‎

می شود‎.‎

ماده 7- تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگروه بر عهده مسئول دبیرخانه بوده و موظف است که ظرف مدت یک هفته پس از ‏تشکیل جلسه، صورتجلسه تنظیم شده را به اعضاء کارگروه و سازمان و حسب مورد به سایر مبادی ذیربط ارسال نماید‎.‎

ماده 8- مذاکرات و مباحث اعضای کارگروه در جلسات به منظور تکمیل سوابق و مستندات در صورت امکان، ضبط شده و ‏در دبیرخانه کارگروه نگهداری می شود‎.‎

ماده 9- کلیه مصوبات، ابلاغیه ها، صورتجلسه های کارگروه استانی و همچنین مکاتباتی که از سوی کارگروه با سازمان، ‏دستگاه های خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتریان و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی صورت می گیرد با امضای ‏رئیس کارگروه رسمیت خواهد داشت‎.‎


پیوست شماره چهار

دستورالعمل نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات

‎ ‎این پیوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که روش رسیدگی و صدور ‏‎ ‎احکام اداری را در خصوص تخلفات و ‏موارد نقض تعهد به شرح زیر مشخص می نماید‎.‎

ماده 1- تعریف تخلف

دارندگان پروانه و دستگاه های خدمات دهنده مکلفند که کلیه تعهدات مندرج در آیین نامه و پیوست های آن و همچنین متن ‏قرارداد و دستورالعمل های اجرائی مرتبط را بطور دقیق به انجام رسانند در غیر اینصورت، موضوع تخلف محسوب می ‏شود‎.‎

ماده 2- اعلام تخلف

ناظران و بازرسان اعزامی دستگاه های خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتریان، تشکل های صنفی دفاتر و سایر مراجع ‏نظارتی و بازرسی در حیطه وظایف و مسئولیت های خود می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبی و ‏با درج نشانی به دبیرخانه کارگروه استانی منعکس خواهند نمود‎.‎

ماده 3- طبقه بندی تخلفات

‏3‏‎-‎‏1‏‎- ‎گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعمل های ‏اجرائی دستگاه خدمات دهنده‎.‎

‏3‏‎-‎‏2‏‎- ‎گروه دوم : تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعایت مفاد شرایط پروانه

‏3‏‎-‎‏3‏‎- ‎سایر موارد تخلف‎.‎

ماده4- رسیدگی به تخلفات گروه اول

‏4‏‎-‎‏1‏‎- ‎دبیرخانه کارگروه استانی گزارشهای واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدمات دهنده جهت بررسی و ‏رسیدگی منعکس خواهد نمود‎.‎

‏4‏‎-‎‏2‏‎- ‎دستگاه خدمات دهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح ذیل رسیدگی و اقدام لازم به عمل ‏آورد‎:‎

‏4‏‎-‎‏2‏‎-‎‏1‏‎- ‎چنانچه تخلف ازناحیه دستگاه خدمات دهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتیجه را به ‏دبیرخانه کارگروه گزارش دهد‎.‎

‏4‏‎-‎‏2‏‎-‎‏2‏‎- ‎در صورتی که تخلف از ناحیه دارنده پروانه باشد دستگاه خدمات دهنده باید از طریق اخطار کتبی دارنده پروانه را ‏موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگی را به دبیرخانه کارگروه منعکس نماید‎.‎

‏4‏‎-‎‏2‏‎-‎‏3‏‎- ‎در صورتی که اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگردیده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعایت مفاد منعقده و ‏دستورالعمل های مربوطه ادامه دهد دستگاه خدمات دهنده می تواند ارائه خدمات را متوقف و با دلایل کافی پیشنهاد فسخ ‏قرارداد را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید‎.‎

‏4‏‎-‎‏2‏‎-‎‏4‏‎- ‎دبیرخانه کارگروه پیشنهاد دستگاه خدمات دهنده را در جلسه کارگروه مطرح و نتیجه را به دستگاه خدمات دهنده ‏ابلاغ خواهد کرد‎.‎

ماده 5- رسیدگی به تخلفات گروه دوم

‏5‏‎-‎‏1‏‎- ‎در صورتی که بنا به تشخیص دبیر کارگروه، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آیین نامه و پیوست‌های آن باشد مراتب ‏در کارگروه مطرح خواهد گردید‎.‎

‏5‏‎-‎‏2‏‎- ‎چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد کارگروه با توجه به ساز و کارهای تعیین شده درچارچوب ‏وظایف خود با توجه به درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتی از قبیل تذکر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در ‏پرونده و امتیاز منفی جهت تمدید پروانه انجام خواهد داد‎.‎

‏5‏‎-‎‏3‏‎- ‎در صورتی که اقدامات مندرج در بند 5-2 منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحیت ادامه فعالیت را در ‏موضوع پروانه نداشته باشد، کارگروه استانی مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت لغو پروانه به وزارت پیشنهاد ‏خواهد نمود‎.‎

‏5‏‎-‎‏4‏‎- ‎وزارت پس از بررسی و احراز تخلف, نسبت به لغو پروانه اقدام و نتیجه را به کارگروه اعلام خواهد کرد‎.‎

‏5‏‎-‎‏5‏‎- ‎در مورد تخلفات انجام شده از سوی دستگاه خدمات دهنده، کارگروه استانی طبق قوانین و مقررات جاری جهت رفع ‏تخلف اقدامات لازم را به عمل می آورد‎.‎

ماده 6- رسیدگی به سایر موارد تخلف

در خصوص سایر موارد تخلف، قوانین و مقررات جاری کشور حاکم بوده و کارگروه استانی متناسب با آرای صادره ‏اقداماتی از قبیل تذکر، اخطار و یا پیشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد‎.‎

ماده 7– پرداخت خسارت

در مواردی که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکی اعم از مشتریان، دستگاه خدمات دهنده و یا دارنده پروانه ‏شده باشد واردکننده خسارت با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه ملزم به جبران خسارت می‌باشد‎.‎

ماده 8- دفاتری که بر اساس گزارش کارگروه های استانی در طول مدت اعتبار پروانه، گزارشی مبنی بر تخلف و یا رای ‏مبتنی بر محکومیت آنها صادر نشده باشد، در زمینه واگذاری خدمات جدید در اولویت قرار خواهند گرفت‎.‎

ماده 9- رسیدگی به تخلفات توسط وزارت درموارد ذیل متوقف خواهد شد‎:‎

‏9‏‎-‎‏1‏‎- ‎فوت دارنده پروانه

‏9‏‎-‎‏2‏‎- ‎صدور حکم ورشکستگی دارنده پروانه از سوی مراجع صالحه

تبصره: وقوع هریک از حالات فوق مانع از رسیدگی در مراجع قضائی و جبران خسارت وارده نخواهد شد‎.‎

ماده10- کلیه مراحل رسیدگی به تخلفات دارنده پروانه و مدارک و مستندات پرونده و مراحل رسیدگی به تخلفات دارنده پروانه ‏در این خصوص قبل از صدور حکم, محرمانه بوده و افشای آن از سوی مراجع رسیدگی کننده ممنوع می باشد‎.‎

‎ ‎

پیوست شماره پنج

مقررات و شرایط مالی

در اجرای ماده 15 این آیین نامه, متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط, روابط و تعهدات مالی بین دفاتر و دستگاه های ‏خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه های خدمات قابل ارائه، ‏‎

حق الزحمه و یا کارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسویه حسابهای مالی است که به شرح ذیل تدوین و لازم الاجرا می باشد‎.‎

بخش اول- تعهدات مالی دارنده پروانه

ماده1- دارنده پروانه موظف است تعرفه های خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرین تغییرات مصوب و با ذکر تاریخ اجرای ‏تعیین شده مطابق ابلاغیه های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید‎.‎

تبصره1- دریافت وجوه بیش از تعرفه های اعلام شده تخلف محسوب می گردد و با دارنده پروانه دراین خصوص برابر مفاد ‏این آیین نامه برخورد خواهد شد‎.‎

تبصره2- ارائه رسید به مشتریان, در ازای دریافت هرگونه وجه از آنها الزامی است‎.‎

ماده2- دارنده پروانه در صورت دریافت وجه از مشتریان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاه‌های خدمات دهنده ‏از وجوه دریافتی را در مهلت تعیین شده در قرارداد به حسابهائی که از طرف آنها اعلام گردیده واریز نماید‎.‎

ماده3- دارنده پروانه موظف است مقررات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد کارکنان، بیمه تامین اجتماعی، مقررات ‏بازنشستگی و مالیات متعلقه را رعایت نموده و پاسخگوی مراجع قانونی در این خصوص باشد‎.‎

ماده4- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی درخصوص جبران خسارات وارده به ‏دستگاه خدمات دهنده اتخاذگردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت ‏تعیین شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر اینصورت دستگاه خدمات دهنده می تواند در خصوص جبران خسارت برابر ‏قرارداد منعقده عمل نماید‎.‎

بخش دوم- تعهدات مالی دستگاه خدمات دهنده

ماده5- رعایت مفاد آیین نامه در خصوص پرداخت کارمزد و یا حق الزحمه به دارنده پروانه

ماده 6- ارائه خدماتی که در چارچوب پروانه به صورت موردی (به جز مواردی که درقرارداد درج شده است) از سوی ‏دستگاه های خدمات دهنده به دفاتر منعکس می شود باید با توافق طرفین انجام شود‎.‎

ماده 7- دستگاه های خدمات دهنده مکلفند کسور قانونی مربوطه از قبیل مالیات و سایر موارد را برابر مقررات به حسابهای ‏مربوطه واریز نمایند‎.‎

بخش سوم – سایر موارد

ماده 8- دستگاه های خدمات دهنده موظفند نسبت به انعقاد قرارداد های ارائه خدمات با دارندگان پروانه ویا تشکل‌های صنفی ‏مربوطه درچارچوب مفاد آیین نامه و پیوستهای آن اقدام لازم را به عمل آورده و یک نسخه از آن را جهت آگاهی به کارگروه ‏استانی ارسال کنند‎.‎

ماده 9- در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیین نامه و پیوست‌های آن و یا ‏به دلیل درخواست دارنده پروانه, پروانه دفتر لغو شود طرفین موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسویه حساب مالی اقدام ‏کنند‎.‎

تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعیین شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و ‏پرداخت تنخواه گردان و تسهیلات دریافتی (در صورت وجود) تسویه حساب نماید‎.‎

ماده10- در خصوص مقررات مالی تصریح نشده در آیین نامه و پیوستهای آن‎, ‎برابر قوانین و مقررات مربوطه و قرارداد فی ‏مابین رفتار خواهد شد‎.‎


‎ ‎پیوست شماره شش

تضامین

‎ ‎تضمین حسن انجام تعهدات ‏

دستگاههای خدمات دهنده می توانند تا سقف پنج (5) درصد از کل مبلغ قرارداد را از دفاتر به عنوان حسن انجام تعهدات اخذ ‏نمایند‎ .‎

‎ ‎

تضمین حسن انجام کار

دستگاه خدمات دهنده می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه به دارنده پروانه حداکثر معادل ده درصد (10درصد) آن را به ‏عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری نمایند و چنانچه موجبی برای ضبط مبالغ مزبور وجود ‏نداشته باشد برابر مفاد قرارداد به دارنده پروانه مسترد کند‎.‎
منبع :
تعداد بازدیدها : ۴۹۷


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲